Vi har fokus på alternativa investeringar

UrvalsprocessenSelection process

Vår trovärdighet, rykte och anseende är till stor del beroende på vilka förvaltare vi representerar. Därför lägger vi största vikt vid att identifiera, analysera och genomföra en omfattande utvärdering av dem. Detta för att säkerställa att förvaltarna är bland de främsta inom sina respektive strategier.

För mer information klicka på respektive område i urvalsprocessen nedan:

Idégenerering
Nätverk, media bevakning, möten och fondkonferenser
Screening
Avkastning, risk, allokering, valuta, geografiskt område och produktkategori
Due Diligence
Performance och risk, placeringsfilosofi, förvaltningsstil, investeringsprocess, infrastruktur, organisation, personliga möten och referenser
Urval
Urvalet baseras på, konsistent förvaltning, kompetens inom sin strategi, transparens, organisatorisk, legal och administrativ kvalité
Uppföljning
Uppdatering av performance och risk

Uppföljning av förvaltningsstil, compliance, administration och riskkontroll

Feedback och referenser från investerare och prime brokers

OE Capital´s process for selection of fund manager

Our credibility, reputation and standing in the market is to a large extent dependent on which fund we represent. For that reason we put the utmost weight on identifying, analyzing and conducting a comprehensive review of each fund manager. This is to secure that the managers recommended are those most professional and successful within their chosen strategies.

For more information about the process please click on the respective topic:

Scanning
Network, Media coverage, Meetings, Conferences
Screening
Performance, Risk, Allocation, Currency, Geographic region, Product category
Due Diligence
Performance/risk, Investment philosophy, Management style, Investment process, Infrastructure, Organisation, Personal meetings, References
Selection
Selection based on consistent management

Competence within strategy

Transparancy

Organisational, legal and administrative quality

Follow up
Updating of performance and risk, Management style, Compliance, Administration, Risk control, Feedback from investors, references, Prime Broker