Vi har fokus på alternativa investeringar

[:sv]Periodisk information[:]

[:sv]

Kapitaltäckning

Bolagets kapitalbas uppgår till 12 389 TSEK  (20221231), vilket överstiger kravet om det högsta beloppet av Bolagets startkapital eller 25 procent av Bolagets fasta omkostnader föregående år.

Ersättningspolicy

Den 18e April 2011 antog styrelsen för OE Capital en Ersättningspolicy. Policyn uppdaterades den 12e december 2022 (För policy vänligen klicka på Ersättningspolicy ). Ingen rörlig ersättning utgick till Bolagets anställda avseende verksamhetsåret 2022.

Risk & Compliance

Risk
Funktionen för Risk bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten och rapporterar direkt till styrelsen samt VD. Riskfunktionen sammanställer, kvantifierar och beräknar bolagets risker. Funktionen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten.


Compliance
Funktionen för regelefterlevnad (compliance) har uppdragits åt Harvest Advokatbyrå AB, advokat Björn Wendleby. Björn Wendleby har en gedigen erfarenhet från compliance arbete och har tidigare bland annat innehaft seniora legala positioner inom svenska Finansinspektionen. Funktionen för regelefterlevnad är helt oberoende från investeringsrådgivning, riskfunktionen och administrationen. Funktionen har bl a till uppgift att kontrollera och regelbundet bedöma om åtgärder och rutiner är lämpliga och kontinuerligt utvärdera och avhjälpa eventuella brister i bolagets regelefterlevnad. Utöver detta ska funktionen utbilda personalen. Funktionen för Compliance har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning samt av styrelsen eller VD givna interna regler. Funktionen för regelefterlevnad rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken kan delas in i två delar där den första rör balansräkningen medan den andra rör likviditetsrisken i verksamheten. Dessa hör ihop då tillgångarna, som finns i balansräkningen, kan komma att realiseras för att finansiera verksamheten.

Bolagets balansräkning består av tillgångar som är placerade på bankkonton och således är likviditetsrisken i princip obefintlig eller i alla fall mycket låg.  Bolagets omsättningstillgångar upp går till 13 055 TSEK (20221231) vilket överstiger kravet om minst en tredjedel av Bolagets Kapitalbaskrav.

Bolagsstyrning och Organisation

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Styrning, ledning och kontroll i Bolaget fördelas mellan ägare, styrelse samt den verkställande direktören. Bolaget har även ett antal interna kontrollfunktioner. Bolagets verksamheter följer de regler och rekommendationer som gäller i de länder där Bolaget är verksamt. Styrningen inom Bolaget regleras av ett antal interna policydokument och instruktioner som granskas och uppdateras årligen av styrelsen. Härutöver finns detaljerade interna regelverk som styr Bolagets affärsverksamhet.

Organisation

Styrelsen utser VD, fastställer mål och strategier för verksamheten och policys samt ger VD specifikt delegerat ansvar utöver vad som gäller enligt aktiebolagslagen om VD´s ansvar och befogenheter. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och den verkställande direktören är fastställd och skall fortlöpande revideras när så erfordras.

Samtliga anställda i bolaget är ledningsprövade av Finansinspektionen och utbildas kontinuerligt av Compliance gällande nya regelverk på så sätt säkerställer Bolaget att kompetens motsvarar det som erfordras.

Ersättning till Bolaget från sina uppdragsgivare

Bolaget erhåller ersättning från sina uppdragsgivare i form av en fast månatlig ersättning (sk Retainer) och/eller en rörlig del (Success fee).[:]