Vi har fokus på alternativa investeringar

Periodisk information

Kapitaltäckning

Bolagets kapitalbas uppgår till 7 602 TSEK  (20191231) och total kapitalrelation till 29,17 procent. Kärnprimärkapitalrelation tillgänglig att använda som buffert är 24,67 procent. För mer information om Bolagets kapitalbas och krav klicka här.

Ersättningspolicy

Den 18e April 2011 antog styrelsen för OE Capital en Ersättningspolicy. Policyn uppdaterades den 29 Augusti 2019 (För policy vänligen klicka på Ersättningspolicy ). Ingen rörlig ersättning utgick till Bolagets anställda avseende verksamhetsåret 2019.

Risk & Compliance

Risk
Funktionen för Risk bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten och rapporterar direkt till styrelsen samt VD. Riskfunktionen sammanställer, kvantifierar och beräknar bolagets risker. Funktionen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten.

Sammanställningen av bolagets risker och kvantifiering av dessa redovisas i den Interna Kapitalutvärderingen (IKU). IKU:n uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. I IKU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.


Compliance
Funktionen för regelefterlevnad (compliance) har uppdragits åt Harvest Advokatbyrå AB, advokat Björn Wendleby. Björn Wendleby har en gedigen erfarenhet från compliance arbete och har tidigare bland annat innehaft seniora legala positioner inom svenska Finansinspektionen. Funktionen för regelefterlevnad är helt oberoende från investeringsrådgivning, riskfunktionen och administrationen. Funktionen har bl a till uppgift att kontrollera och regelbundet bedöma om åtgärder och rutiner är lämpliga och kontinuerligt utvärdera och avhjälpa eventuella brister i bolagets regelefterlevnad. Utöver detta ska funktionen utbilda personalen. Funktionen för Compliance har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning samt av styrelsen eller VD givna interna regler. Funktionen för regelefterlevnad rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

Likviditetsrisk & Internt bedömt kapitalbehov

Likviditetsrisken kan delas in i två delar där den första rör balansräkningen medan den andra rör likviditetsrisken i verksamheten. Dessa hör ihop då tillgångarna, som finns i balansräkningen, kan komma att realiseras för att finansiera verksamheten.

Bolagets balansräkning består av tillgångar som är placerade på bankkonton och således är likviditetsrisken i princip obefintlig eller i alla fall mycket låg. Bolagets riskhantering syftar till att minimera likviditetsrisken genom att säkra likviditetsreservens storlek i förhållande till kostnadsbasen men även genom att stressa likviditetssituationen. Stresstesterna görs årligen för att se hur bolagets kapitalbas klarar tre olika scenarion worst-, normal- och best case under de närmast följande tre åren. Resultatet redovisas för styrelsen. Bolaget har genom ovanstående process säkerställt finansiering av verksamheten. Resultatet redovisas för styrelsen och metoden för Intern Kapitalutvärdering antogs och uppdaterades senast vid styrelsemötet den 29e Augusti 2019.För tabell “Uppgifter om Internt bedömt kapitalbehov” vänligen klicka här.

Bolagsstyrning och Organisation

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser se beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Styrning, ledning och kontroll i Bolaget fördelas mellan ägare, styrelse samt den verkställande direktören. Bolaget har även ett antal interna kontrollfunktioner. Bolagets verksamheter följer de regler och rekommendationer som gäller i de länder där Bolaget är verksamt. Styrningen inom Bolaget regleras av ett antal interna policydokument och instruktioner som granskas och uppdateras årligen av styrelsen. Härutöver finns detaljerade interna regelverk som styr Bolagets affärsverksamhet.

Organisation

För organisationsschema vänligen klicka här.

Styrelsen utser VD, fastställer mål och strategier för verksamheten och policies samt ger VD specifikt delegerat ansvar utöver vad som gäller enligt aktiebolagslagen om VD´s ansvar och befogenheter. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och den verkställande direktören är fastställd och skall fortlöpande revideras när så erfordras.

Samtliga anställda i bolaget är ledningsprövade av Finansinspektionen och utbildas kontinuerligt av Compliance gällande nya regelverk på så sätt säkerställer Bolaget att kompetens motsvarar det som erfordras.

Ersättning till Bolaget från sina uppdragsgivare

Bolaget erhåller ersättning från sina uppdragsgivare i form av en fast månatlig ersättning (sk Retainer) och/eller en rörlig del (Success fee).