Vi har fokus på alternativa investeringar

Tillstånd

OE_Capital_Tillstand

OE Capital är ett värdepappersbolag som är auktoriserat och står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 4 maj 2010. Bolaget innehar tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i form av:

Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, enligt Lag 2007:528, 2 kap, §1, punkt 5.

Bolaget bedriver sedan februari 2012 även gränsöverskridande verksamhet i Danmark, Finland och Norge utan att inrätta filial. I februari 2014 underrättade bolaget Finansinspektionen om att bolaget även kommer att bedriva gränsöverskridande verksamhet  i Luxemburg och i Holland utan att inrätta filial.